Pengenalan

Mengenai Kami

Bahagian Peperiksaan dan Penilaian, Sektor Akademik JPP adalah Urusetia Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik & Kolej Komuniti KPM. Bahagian ini disokong dan dibantu oleh Unit Peperiksaan di Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia


Misi

Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf Membangunkan kurikulum yang dipimpin industri dan meningkatkan kesediaan graduan melalui penglibatan industri yang diselaraskan Menghasilkan graduan yang seimbang dan berdaya keusahawanan melalui program pengajian yang dinamik dan mampanMendapat pengiktirafan antarabangsa melalui kerjasama dan penyertaan aktif dalam komuniti

Unit Penilaian

 • Merancang dan mengurus pentaksiran dan penilaian pelajar bagi program formal di institusi.
 • Membangunkan garis panduan, menggubal kaedah penilaian, mengurus dan menyenggara bank soalan dan data pepenksaan bagi sistem pentaksiran dan penilaian bagi program formal di semua institusi.
 • Merancang dan memastkan kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran dan penilaian bagi program formal di institusi.
 • Merancang dan mengurus semua jenis penilaian mencapai Course Learning Outcome dan Program Learning Outcome (FEIST) bagi program formal di institusi
 • Melaksanakan semakan semula dan penambahbaikan berterusan berkaitan isu-isupentaksiran dan penilaian bagi program formal di institusi


Data & Pensijilan

 • Merancang dan mengurus penganugerahan pensijilan program pengajian.
 • Merancang, membangun, mengurus dan menyelenggara sistem dan aplikasi pengurusan data berkaitan peperiksaan.
 • Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas keurusetiaan Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik selaras dengan Akta 550 1996.
 • Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas keurusetiaan Jawatankuasa Peperiksaan dan Penganugerahan Siiil/Diploma Kolej Komuniti


Pengiktirafan PSH

 • Merancang dan mengurus pentaksiran dan penilaian pelajar bag' program PSH di institusi.
 • Membangunkan garis panduan, menggubal kaedah penilaian, mengurus dan menyenggara item dan data penilaian bagi pengiktrafan berkredit bag' program PSH di semua institusi.
 • Merancang dan memastkan kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran dan penilaian bagi program PSH.
 • Merancang dan mengurus semua jenis penilaian mencapai Course Learning Outcome bagi pengiktirafan berkredit bagi program PSH.
 • Melaksanakan semakan sem ula dan penambahbaikan berterusan berkaitan pentaksiran dan penilaian bagi pengiktrafan berkredit bagi program PSH.

Carta Organisasi

Logo PSH